geplaatst in: Nieuwsberichten | 0

bijzonder wedstrijdregelement classic

 

 

Bijzonder Wedstrijdreglement Antwerp Classic.

__________________________________________________________________________

 

De 14e Antwerp Classic wordt ingericht door PAK Antwerpen vzw op 15.04.2023 en start te 2310 Rijkevorsel.

 

  1. PROGRAMMA

 

 

TIMING

 

01.02.2023           Verschijnen reglement en aanvang inschrijvingen

11.04.2023           24u00    Afsluiten van de voorinschrijvingen

 

15.04.2023           07u00    Opening secretariaat en aanvang documentencontrole

08u45     Sluiting van de administratieve en technische documentencontrole

08u50    Uithangen lijst “Deelnemers toegelaten tot start” / indien nodig mondelinge briefing

09u01    Vertrek eerste wagen

18u00    Voorziene aankomst eerste deelnemer

20u00    Voorziene prijsuitreiking

 

Uitslagen              Officiële uitslag 15 minuten na aankomst laatste deelnemer

Definitieve uitslag 30 minuten na officiële uitslag

 

 

Start en finishlocatie:

 

Oude Pastorij De Gilde

Dorp 47

2310 Rijkevorsel

 

Tussenstop:

 

Glosso-Circuit

Schotelven 143 / Steert

2370 Arendonk

 

 

  1. ORGANISATIE

 

Art. 1.1 Definitie

 

Deze wedstrijd zal betwist worden in overeenstemming met de reglementen van de Vlaamse Autosportfederatie (VAS vzw).

De wedstrijd telt mee voor het VAS Classic kampioenschap en diverse PAK kampioenschappen 2022.

De wagens worden ingedeeld in volgende klassen:

- Klasse 1             Old Timers            Voertuigen ingeschreven tem 31 december 1992

- Klasse 2             Young Timers      Voertuigen ingeschreven vanaf 1 januari 1993 en 31 december 2007

- Klasse 3             Toer Timers          Voertuigen ingeschreven vanaf 1 januari 2008.

Art. 1.2 Inrichtende organisatie

 

Pak Antwerpen vzw

Voorzitter:                             Fleurackers Patrick

Secretaris:                            Wellens Peter

Penningmeester:                 Verhoeven Kristof

 

www.pakantwerpen.be

 

Wedstrijdsecretariaat / Permanentie voor en tijdens de wedstrijd:

Holemans Patrick

Akkerveken 9

2310 Rijkevorsel

+32 498 52 48 91

holemans.patrick@telenet.be

 

Art. 1.3 Officials van de wedstrijd

 

Sportcommissie VAS                      

Voorzitter van het College                …………………….                              vergunning …

Lid                                                         …………………….                              vergunning …

 

Technische commissie VAS

Verantwoordelijke                                              …………………….                              vergunning …

Lid                                                         …………………….                              vergunning …

 

Wedstrijdleiding

Wedstrijdleider                                    Holemans Patrick                                 licentie 2023/…

Secretaris                                             Mertens Kris                                        licentie 2023/…

Relatie deelnemers deel 1                De Swart Adrianus                             licentie 2023/…

Relatie deelnemers deel 2                Meeus Patrick                                      licentie 2023/…

Feitenrechter                                       Meeus Arie                                           licentie 2023/…

 

 

  1. BIJZONDERE BEPALINGEN

 

Art. 1+2 Aard en verloop van de wedstrijd

 

Er zal enkel ingericht worden in de klasse Expert (= gewone Classic).

De wedstrijd bestaat uit 2 delen en het parcours heeft een afstand van om en bij de 240 km.

 

Art. 4 Toegelaten piloten / copiloten

 

Een team dat deelneemt aan deze wedstrijd dient te bestaan uit piloot en navigator.

Alle piloten moeten beschikken over een geldig rijbewijs.

Alle piloten en copiloten moeten beschikken over een geldige VAS of ASAF vergunning.

Er kan een dagtoelating bekomen worden (15,00€/per persoon). De dagtoelating dient vooraf betaald te worden conform Art. 7.

Copiloten kunnen deelnemen vanaf de dag dat ze 12 jaar oud zijn. Voor zover zij de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben moeten zij over de schriftelijke toelating van de ouders of voogd beschikken.

 

Art. 5 Toegelaten wagens

 

Alle deelnemende wagens moeten in orde zijn met de voorschriften van de wegcode en dus voorzien zijn van: Een geldig inschrijvingsbewijs, een geldig verzekeringsattest en een geldige groene keuringskaart.

Tevens moeten ze zich aanmelden bij de technische commissie voor de keuring van hun wagen.

Bij het ontbreken van één van de hierboven vermelde documenten of bij fraude zal de betrokken wagen de start tot de wedstrijd geweigerd worden.

Bij fraude, onder welke vorm dan ook, sluit deze startweigering geen verdere sancties uit.

 

Art. 7 Inschrijvingen en inschrijvingsrecht

 

De inschrijving kan enkel online gebeuren via het inschrijvingsformulier gepubliceerd op de website www.antwerpclassic.be. Maximaal 100 teams kunnen worden toegelaten tot de start. Prioriteit zal verleend worden volgens de datum van inschrijving en datum betaling.

 

Inschrijven kan ten laatste op 11 april 2023 om 24u00.

Voor meer info:    info@antwerpclassic.be

 

Er zal prioriteit verleend worden aan deelnemers die zich vooraf ingeschreven hebben.

Inschrijven op de dag van de wedstrijd is mogelijk op voorwaarde dat het maximum aantal deelnemers niet bereikt werd (100 teams).

De inrichter heeft het recht om de inschrijving van een deelnemer te weigeren na schriftelijke afgifte van de gemotiveerde reden aan het college van sportcommissarissen.

Door het invullen van het inschrijvingsformulier verbinden piloot en navigator zich er toe om het huidig reglement na te leven.

De inrichter heeft een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten conform de Belgische wet op de verplichte verzekering.

De verzekering begint voor iedere deelnemer bij de start (administratieve controle) en eindigt na het afgeven van de controlekaart op het einde van de wedstrijd.

Verzekeringsmaatschappij: AXA Belgium polis 700.558.685

Voor deelnemers die vóór het bovengenoemde tijdstip, om welke reden ook, ophouden deel te nemen op grond van bepalingen in dit reglement worden beschouwd als niet meer deelnemend en zijn dusdanig niet meer gedekt door bovenvermelde verzekering.

 

Inschrijvingsrecht:

Deelname in de kosten: hierin zijn inbegrepen de bijdragen aan VAS en PAK, verzekering, roadbook,...

 

Men heeft de keuze uit:

 

  • Pakket 1:

Deelname

€ 62.00 per team

 

  • Pakket 2:

Deelname + ontbijt + smos en 1 consumptie per persoon

€ 90.00 per team

 

  • Avondmaal:

Men kan na de wedstrijd deelnemen aan een avondmaal + 1 consumptie op de eindlocatie.

€ 20 per persoon

 

 

Enkel voorafbetaling mogelijk.

 

Alle betalingen (inschrijvingsrecht, dagtoelating en de eventuele extra pakketten) dienen betaald te worden vóór 11 april 2023 op naam van PAK Antwerpen met vermelding van:

 

AC23 – TEAM – PAKKET/AVONDMAAL

 

IBAN: BE 44 4368 0602 0145

 

Art. 9 Tijden en tussenstanden, officieel uithangbord

 

Alle officiële mededelingen, addenda, vaststellingen, beslissingen en tussenstanden worden geafficheerd op het officieel uithangbord.

Plaats officieel uithangbord: Oude Pastorij De Gilde, Dorp 47, 2310 Rijkevorsel.

Tussentijden kunnen geafficheerd worden op de verschillende tussenstops. En op Sportity App ( code: AC 23 )

Alle addenda, vaststellingen en beslissingen zullen op het officieel uithangbord geafficheerd worden. Deze documenten maken integraal deel uit van het particulier reglement. In het geval van addenda en vaststellingen zullen de betrokken deelnemers schriftelijk op de hoogte gebracht worden en zij zullen voor kennisname moeten aftekenen.

Addenda en vaststellingen worden door de wedstrijdleider getekend, beslissingen worden door de wedstrijdleider en het college van sportcommissarissen getekend.

 

Art. 10 Roadbook

 

Navigatiesystemen

- Bol-pijl met en zonder afstanden

- Gestileerde bol - pijl

- Ingetekende lijn op kaart

- Ingetekende lijn op kaart met genummerde blokkades

- Pijlen en puntenrit

- Blinde lijn

- Puntenrit met windroos

- Geschreven nota’s

 

Art. 11 Controlekaart

 

Bij de start zal iedere deelnemer een controlekaart ontvangen voorzien van startnummer, klasse en starttijd.

De controleletters, -cijfers en stempels die langs het parkoers staan opgesteld en eventueel de km afstanden voor aanvang van een kaartfragment moeten met onuitwisbaar materiaal ingevuld worden in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart.

Overschrijvingen, schrappingen, meerlijnig of dubbel-dik schrijven zullen steeds als fout aanzien worden.

De controlekaart zal bij elke tijdcontrole ter aftekening aangeboden worden, uitgezonderd die van een finish R.T.

De controlekaart is ingedeeld in verschillende “blokken” van tijdcontrole naar tijdcontrole.

Men dient na elke Tijdcontrole steeds in een nieuwe “blok” de controleletters te noteren.

Alle controles zullen rechts van de weg staan.

De plaats van een controle kan nooit aanleiding geven tot het indienen van een klacht dienaangaande.

Alle bemande controles worden geopend 30 minuten voor de ideale doortocht van de eerste deelnemer en sluiten 30 minuten na de ideale doortocht van de laatste deelnemer.

Tijdcontroles (vast en geheim), stempel- en zelfcontroles, regelmatigheidstraject enz. staan beschreven in het VAS sportreglement.

 

 

 

 

Art. 13 Bestraffingen

 

Volgens het VAS sportreglement, de Rittensportgids en de geschreven briefing.

 

Art. 14 Reglement en klachten

 

Volgens hoofdstuk 4 van het VAS Sportreglement

 

Art. 16 Trofeeën

 

Er zijn trofeeën voorzien voor:

1e  plaats algemeen (piloot en navigator)

1e , 2e en 3e per klasse (piloot en navigator)

 

Art. 26 Alcoholcontrole


Elke persoon ( piloot en copiloot ) die deelneemt aan een wedstrijd die onder de verantwoordelijk van de Vlaamse Autosportfederatie wordt ingericht, kan voor en/of tijdens de wedstrijd onderworpen worden aan alcoholcontroles.

Deze worden uitgevoerd door een feitenrechter die hiervoor door de VAS is gemandateerd.

De sportfederatie hanteert een nul tolerantie ( 0,00 promille zie sportreglement hoofdstuk 4 algemene voorschriften art.2 punt 6 ) D.w.z. alcoholgehalte moet 0,00 promille zijn.

Indien de eerste test positief is wordt een tweede test uitgevoerd met het “pijpje” zodat de juiste hoeveelheid gekend is.

Bij een positief resultaat ( piloot en/of copiloot ) volgt een onmiddellijke buitenwedstrijdstelling van het team.

Gebruikt ademtesttoestel: ALCO-Sensor-FST serienummer: 071333 en 071328, met geldig ijkingscertificaat, afgeleverd door het Belgisch meetinstituut.

 

 

Varia.

 

Alle niet in dit reglement opgenomen gevallen zijn voorzien door het VAS sportreglement.

De piloten, copiloten en hun rechthebbenden zien af van elk verhaal dat zij zouden kunnen uitoefenen tegen de inrichters, alsook van elke burgerlijke of strafrechtelijke vervolging tegen de inrichters, medewerkers of officials van de wedstrijd.

Indien bijzondere gevallen dit rechtvaardigen behoudt de inrichter zich het recht voor, in akkoord met het college van sportcommissarissen, aan huidig reglement de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

Elk schadegeval door de deelnemer veroorzaakt voor, tijdens of na de wedstrijd tegenover derden, andere deelnemers of inrichters, moet zo snel mogelijk schriftelijk aan de wedstrijdleiding worden gemeld.

Indien de wedstrijd afgelast zou worden kan de inrichter niet verantwoordelijk gesteld worden en is hij alleen gehouden de inschrijfgelden terug te betalen mits aftrek van 25% algemene kosten.

 

Dit particulier reglement is gebaseerd op het reglement VAS Classics. Voor het volledige reglement: zie VAS sportreglement 2023 en officiële mededelingen.